THE HIDDEN ART PROJECT

OPEN CALL – Nederlandse versie

CLICK HERE FOR THE ENGLISH VERSION

KLICK HIER FÜR DIE DEUTSCHE VERSION

U bent een kunstenaar* op het gebied van de schone kunsten en wilt uw beste werk op een ongecompliceerde en onconventionele manier toegankelijk maken voor een zeer breed publiek in Oldenburg (Duitsland)?

Dan gelden tot

31.07.2020

voor KUNST STATT KOMMERZ 2020. Hoe u dit doet en aan welke eisen u moet voldoen, vindt u hieronder:

1) Je kunt deelnemen aan de aanmeldingsfase als je minimaal 18 jaar oud bent en afkomstig bent uit, woont in of verbonden bent met de regio’s Bremen, Groningen of Oldenburg.

De aanvraag is gratis!

2) Met uw aanvraag bevestigt u dat u akkoord gaat met de regels van het project en deze accepteert.

3) Elke aanvrager kan het project „KUNST STATT KOMMERZ 2020“ slechts één keer aanvragen met één vermelding. Het is aan u om te bepalen of het gaat om een staand of een liggend formaat. Meerdere aanvragen worden genegeerd als er geen eerdere mededeling is gedaan. Een wijziging van het motief is over het algemeen niet toegestaan na afloop van de aanvraagfase.

4) Aangezien het exacte aantal advertentieruimtes en de exacte tentoonstellingsperiode nog niet zijn vastgesteld, kunnen we nog geen bindende uitspraak doen over het aantal te publiceren motieven. Het is de bedoeling dat de motieven tussen eind augustus en september worden gepost.

5) We hebben een gemengde selectieprocedure, die gebaseerd is op een intern puntensysteem in de eerste ronde en een jurybeslissing in de tweede ronde. De beslissingen van de jury zijn onderworpen aan de opschortende voorwaarde dat de motieven kunnen worden getoond (zie hieronder).

6) De publicatie van alle mogelijke motieven is onderworpen aan de goedkeuring van de respectievelijke aanbieders van advertentieruimte*. Als de motieven zich op een locatie bevinden die niet in handen van de overheid is, kan een aanvullende motieftoestemmingsprocedure door de eigenaar(s) noodzakelijk zijn. De door de jury geselecteerde werken kunnen dan ook tijdens de motiefgoedkeuringsprocedure worden afgewezen.

7) Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de uitvoering van dit project. Stuur ons de ingevulde verklaring inzake gegevensbescherming mee met uw aanvraag. Aanvragen waarvan de verklaring inzake gegevensbescherming niet volledig is ingevuld of die niet samen met de aanvraag zijn verzonden, worden niet in aanmerking genomen bij de selectieprocedure.

8) Alle motieven worden, mits aan de voorwaarden volgens nr. 6 is voldaan, gedurende een periode van ca. 10 dagen in het openbaar getoond. In individuele gevallen kan een langere zichtbaarheid worden bereikt door het overplakken van de affichepanelen op te schorten. Voor het adverteren en documenteren van het project zullen wij de motieven ook zichtbaar maken op onze website www.thehiddenartproject.de en indien nodig in gedrukte vorm gebruiken.

9) Wij behouden ons het recht voor om inzendingen uit te sluiten en uit onze publicaties te verwijderen indien niet aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • U bezit het enige auteursrecht en bent de maker van de inzending.
 • U heeft het recht, ook ten aanzien van derden, om uw inzending voor deze wedstrijd in te dienen.
 • U zorgt ervoor dat uw inzendingen geen politieke, religieuze, seksistische, jeugdige en/of racistische inhoud bevatten. Indien de kunst in strijd is met de goede zeden, het strafrecht of het verkeersreglement (inclusief affichemotieven in het ontwerp van de straatnaamborden), heeft de aannemer*in (leverancier van de affichepanelen) het recht om bestellingen te weigeren. Reclame voor politieke partijen, religieuze groeperingen en politiek gemotiveerde organisaties, maar ook voor privé-doeleinden en met het doel om privé- of politieke meningen te uiten, is in ieder geval onderworpen aan goedkeuring.
 • Voor zover u weet, bevat de inzending geen materiaal dat gedrag vormt of aanmoedigt dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd of anderszins in strijd is met de toepasselijke wetgeving.
 • De inzending maakt op geen enkele wijze inbreuk op de auteursrechten, merk(rechten) of intellectuele eigendomsrechten van derden en bevat in het bijzonder geen enkele:
  • Handelsmerken van derden,
  • Materialen die door derden worden beschermd of 
  • Verwijzingen zoals namen, visuele overeenkomsten of dergelijke met levende of reeds overleden prominenten of andere personen uit het openbare leven

10) In het geval van een overtreding vrijwaart u ons voor eventuele vergoedingen, schadeclaims of andere bedragen die aan derden verschuldigd zijn.

11) U bent er verantwoordelijk voor dat alle personen die op uw inzending zijn afgebeeld, toestemming hebben gegeven om op de foto te komen en deze foto te laten publiceren. U bent er ook verantwoordelijk voor dat deze personen ook bevoegd waren om u de juiste toestemming te geven.

12) Alle noodzakelijke toestemmingen, zoals toelatingsvergunningen, moeten van u zijn verkregen.

 13) Het onbeperkte copyright voor elke inzending blijft bij de deelnemer.

14) Alle aanvragers gaan ermee akkoord dat alle inzendingen die voor het project worden ingediend, mogen worden gereproduceerd (met vermelding van het auteursrecht van de kunstenaar) en op alle media mogen worden gebruikt voor de uitvoering en promotie van het project „KUNST STATT KOMMERZ“ en „The Hidden Art Project“. U verleent ons hierbij het recht om de ingediende inzendingen te gebruiken in het kader van reclamemaatregelen. 

15) Elke inzending die door ons wordt gebruikt, gaat vergezeld van de naam van de kunstenaar. Mocht het in individuele gevallen voorkomen dat de kunstenaar niet wordt genoemd, dan leidt dit niet onmiddellijk tot contractbreuk, zolang alle noodzakelijke maatregelen worden genomen om deze fout binnen een redelijke termijn vanaf het moment van kennisname te corrigeren.

16) U geeft hierbij uw toestemming dat uw motief en uw naam gebruikt mag worden voor reclamedoeleinden en om het project te promoten.

17) Uw aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Uw applicatiemotief in een gemeenschappelijk gegevensformaat voor grafieken met een maximale bestandsgrootte van 1 MB (.jpg, .png, .tiff, etc.)
 • De beschrijving van het aanvraagmotief in een tekstbestand (.txt), dat later ongewijzigd online wordt gepubliceerd voor het motief
 • Een korte samenvatting van u met alle belangrijke contactgegevens zoals adres, telefoonnummer, e-mail, instagram, homepage, enz.
 • De ingevulde gegevensbeschermingsverklaring/registratieformulier.
  (U kunt ze hier finden)

Zorg ervoor dat de bestanden dezelfde naam hebben, want dat maakt het voor ons gemakkelijker om uw gegevens te ordenen. Dit lijkt op het volgende:

 • Achternaam_Voornaam_KsK2020_Motief.jpg
  (of andere gegevensoverdracht)
 • Achternaam_Voornaam_KsK2020_Motiefbeschrijving.txt
 • Achternaam_Voornaam_KsK2020_Vita.pdf
  (of andere gegevensoverdracht)
 • Achternaam_Voornaam_KsK2020_Privacy_policy.pdf
  (of andere gegevensoverdracht)

Stuur uw documenten naar artist@thehiddenartproject.de met het onderwerp:

[Kunst statt Kommerz 2020] Toepassing

Aangezien we de applicatie automatisch opslaan in de eerste stap, let u op de exacte spelling!!!
COPY & PASTE

Als u alles goed heeft gedaan, ontvangt u binnen korte tijd een bevestiging per e-mail dat uw documenten door ons zijn ontvangen. Zo niet, dan is dat meestal omdat het onderwerp verkeerd is ingevoerd.

18) Na de bekendmaking van de selectie van de motieven in augustus, die door de jury werden gekozen, worden de kunstenaars verzocht ons binnen 24 uur het betreffende motief in printresolutie toe te sturen. Indien niet wordt voldaan aan de minimumeisen voor de bedrukbare versie (afmetingen 594 mm x 420 mm of 420 mm x 594 mm bij een resolutie van 300 dpi), indien de kwaliteit ondanks de juiste resolutie niet bedrukbaar is of indien de deadline wordt overschreden, behouden wij ons het recht voor om de tentoonstellingsruimte opnieuw toe te wijzen. Er is geen aanspraak op publicatie.